ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายภาคภูมิ ปิยะตระภูมิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ศาลจังหวัดสุโขทัยเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายภาคภูมิ ปิยะตระภูมิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ศาลจังหวัดสุโขทัยเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ โรงรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
     เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายภาคภูมิ ปิยะตระภูมิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศาลจังหวัดสุโขทัยเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายประเภทต่างๆ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์โดยมีนายวัฒนา เอี่ยมอธิคม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรให้ความรู้บรรยายในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคดียาเสพติดฯ ความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา และนายนิวัฒว์ โทรวัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรให้ความรู้บรรยายในหัวข้อความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังได้นำคดีตัวอย่างของศาลจังหวัดสุโขทัยมาให้ความรู้และสัมภาษณ์บุคคลในคดี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ผู้เข้าฟังตระหนักถึงผลของการได้รับโทษทางกฎหมายและรู้สึกเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระทำความผิด จัดขึ้น ณ โรงรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย.  


เอกสารแนบ