ศาลจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสุโขทัย Sukhothai Provincial Court เลขที่ 160 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 ,โทรศัพท์. 0 5565 1725 - 29 ,โทรสาร. 0 5565 1723 ,E-mail : sktc@coj.go.th

ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานของส่วนคดีนักท่องเที่ยว ในศาลยุติธรรม กิจกรรมสร้างเครือข่ายคุ้มครองสิทธิของนักท่องเที่ยว ของศาลจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๒

ศาลจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานของส่วนคดีนักท่องเที่ยว ในศาลยุติธรรม กิจกรรมสร้างเครือข่ายคุ้มครองสิทธิของนักท่องเที่ยว ของศาลจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๒
     เมื่อวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานของส่วนคดีนักท่องเที่ยวในศาลยุติธรรม กิจกรรมสร้างเครือข่ายคุ้มครองสิทธิของนักท่องเที่ยวของศาลจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๒ โดยมี นางสาววิริยา จันทร์จ้อย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ โดยเป็นการจัดกิจกรรมสืบเนื่องจากการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเป้าหมายในครั้งที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะเครือช่ายคุ้มครองสิทธิของนักท่องเที่ยวฯได้เสนอปัญหาและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข รวมถึงร่วมกันจัดพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้บริการคุ้มครองสิทธิแก่นักท่องเที่ยว ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมพร ฮี้เกษม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก ร่วมประชุมเพื่อบริหารจัดการคดีนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลจังหวัดสวรรคโลก ณ ห้องประชุมชั้นที่ ๑ อาคารศาลจังหวัดสุโขทัย.


เอกสารแนบ